• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᓂ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ > ᐃᑦᓯᕖᑦ/ᐃᕐᓯᕖᑦ > ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒧᑦ ᓂᕈᒥᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ

ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒧᑦ ᓂᕈᒥᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ

ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦ/ᑎᒻᒥᔫᖏᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓴᓇᓯᒪᕗᑦ ᓂᕈᒥᐊᕐᑕᐅᔪᓂᒃ ᐅᓯᓕᐅᑦᔨᒍᓐᓇᑐᑦᓴᐅᓱᑎᒃ. ᑭᓯᐊᓂ ᑎᒍᒦᓐᓇᑕᐅᓚᖓᔪᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᐅᓚᒍᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕃᒍᑎᖏᓐᓂᓗ ᐅᖁᒣᓐᓂᐅᒍᓐᓇᓂᕋᕐᓯᒪᔭᖏᓐᓂᓗ ᑲᒃᑯᐊ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ.

ᖃᖓᑦᑕᔫᖅ

ᓂᕈᒥᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᖏᓂᖏᑦ ᓂᕈᒥᐊᕐᑕᐅᔫᑉ ᐅᖁᒣᓐᓂᖓ

B737,
ᑖᔅ-8

9" X 14.5" X 20"
(ᓱᕐᖄᑎᕈᑎᐅᑉ ᑕᕐᓵᐱᖏᑦ)
5 ᑭᓗᑯᔮᒻ (11 ᐅᖁᒣᓐᓃᑦ)
ᒪᕐᕈᓕᐊᕈᖅ 9" X 13" X 13"
(ᓱᕐᖄᑎᕈᑎᐅᑉ ᑕᕐᓵᐱᖏᑦ)
5 ᑭᓗᑯᔮᒻ (11 ᐅᖁᒣᓐᓃᑦ)
ᑭᖕᐃᐊ 8" X 12" X 13"
(ᓱᕐᖄᑎᕈᑎᐅᑉ ᑕᕐᓵᐱᖏᑦ)
5 ᑭᓗᑯᔮᒻ (11 ᐅᖁᒣᓐᓃᑦ) *


ᔫᓂ 1, 2013-ᒥᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ, ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᑐᑦ ᐊᑕᐅᓯᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᒧᑦ ᓂᕈᒥᐊᖃᑦᑕᓛᓕᕐᑐᑦ 5 ᑭᓗᑯᔮᒻ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐅᖁᒣᓐᓂᖃᕈᓐᓇᖏᑦᑐᒥᒃ.

*ᐃᓂᑦᓴᑭᓗᐊᕐᓂᖅ ᐱᑦᔪᑕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᑦᓯᕕᐊᐲᑦ ᐃᑭᐅᑦᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᑉ ᐱᐅᓕᓐᓂᐊᒐᖏᑦ ᐅᓯᓕᐅᑦᔭᐅᓚᖓᔪᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᐊᖁᐊᓂ. 

ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᕈᒥᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᓄᑦ, ᐊᑐᓂᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᑐᑦ ᓂᕈᒥᐊᕐᑕᖏᑦ ᐊᓯᖃᕈᓐᓇᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐊᑭᖃᖕᖏᑑᖃᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ:

 • ᓇᑦᓴᑲᑕᒐᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᖅ
 • ᐊᑦᔨᓕᐅᕈᑎᖃᐅᑎ
 • ᖁᐃᖏᓕᑕᒃᑭᕈᑎ/ᓇᖏᒃᑭᕈᑎ
 • ᐅᓕᑲᑦᑕᒥᒃ ᐊᓯᐊᓂᓪᓗᓃᑦ ᓯᓚᑉᐱᐊᒥᒃ
 • ᓂᕈᒥᐊᒑᕈᕐᒥᒃ
 • ᓱᕈᔪᑦᑕᐅᒌᒃᑯᑎᒥᒃ
 • ᐃᓯᕕᑦᑕᑐᒥ ᑫᓪᓗᐊᕈᑎᒥᒃ
 • ᓂᕿᓂᒃ ᐃᒋᑕᐅᓲᓂᒃ ᐴᕐᓯᒪᔪᓂᒃ
 • ᐱᐊᕃᑦ/ᑲᒃᑲᓛᑦ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖏᓐᓂᒃ
 • ᐃᓅᑉ ᐃᓱᐊᖁᑎᖏᑦ (ᓂᐅᓐᓂᒃ ᕿᕋᑦᑕᖁᑏᑦ, ᐊᔭᐅᑉᐱᐊᒃ, ᐱᓱᒍᓐᓇᐅᑏᑦ ᐊᔭᐅᑉᐱᐊᖅ)
 • CPAP Machine
 • Portable Oxygen Concentrator (POC)

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓂᕈᒥᐊᕐᑕᐅᔫᒃ ᑐᕐᖁᓯᐊᕈᓐᓇᕆᐊᓖᒃ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᐅᑦᑐᕋᐅᑎᒧᑦ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑕᕐᕕᐅᑉ ᓴᓂᐊᓂ ᓇᐸᔪᒧᑦ, ᖃᖓᑦᑕᔫᓪᓗ/ᑎᒻᒥᔫᓪᓗ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖓᑕ ᐊᑖᓄᕈᓐᓇᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓱᑎᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ/ᑎᒻᒥᔫᑉ ᖁᓕᕈᐊᖓᓄᑦ ᒪᑐᓕᒻᒧᑦ ᑐᕐᖁᕈᓐᓇᓯᐊᕐᓗᑎᒃ.

ᓂᕈᒥᐊᕐᑕᐅᔪᖅ ᑐᕐᖁᓯᐊᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᐅᑦᑐᕋᐅᑎᒧᑦ ᐃᑭᒍᑎᑦᓴᑕᕐᕕᐅᑉ ᓴᓂᐊᓂ ᓇᐸᔪᒧᑦ, ᖃᖓᑦᑕᔫᓪᓗ/ᑎᒻᒥᔫᓪᓗ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖓᑕ ᐊᑖᓄᕈᓐᓇᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓱᓂ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ/ᑎᒻᒥᔫᑉ ᖁᓕᕈᐊᖓᓄᑦ ᒪᑐᓕᒻᒧᑦ ᑐᕐᖁᕈᓐᓇᓯᐊᕐᓗᓂ.

ᐃᓗᐃᑦᑐᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᓀᑦ ᓂᕈᒥᐊᕐᑕᐅᔪᒥ ᓇᑦᓴᑕᐅᒍᓐᓇᒪᖔᑕ ᓇᑦᓴᑕᐅᒍᓐᓇᖏᒻᒪᖔᑕᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᓐᓇᐳᑎᑦ ᐅᑯᓇᖕᖓᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓂᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᑐᑦ ᐱᓂᕐᓗᑌᓕᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᕐᖃᐅᒍᑏᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᖏᑦ ᐅᕙᓂ catsa.gc.ca.ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖏᓚᖓᖕᖏᑐᑦ ᓇᐅᓕᒫᓂᒃ lithium-ᓂᒃ ᐃᑯᒪᐅᑎᓂᒃ ᐅᕐᓱᓕᓐᓂᒃ ᐃᖏᕐᕋᔫᓂᒃ. ᑕᑯᓗᓯ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᐅᓕᓐᓂᐊᒉᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖕᖏᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᑦ ᐱᖁᑏᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᒍᑦᓯ.