• ᖃᖓᑦᑕᔫᖃᕐᑎᓯᒍᑎᒋᕙᑦᑕᑕ ᐃᓓᓐᓇᖏᓐᓂ ᖃᖓᑦᑕᔫᖃᕐᑎᓯᖃᑦᑕᓛᓕᕆᕗᒍᑦ ᓯᕝᕗᕕᐋᓪᓗ ᓯᑦᓯᐋᓪᓗ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ ᐁᑉᐸᖓᓐᓂᓗ ᓯᑕᒪᖓᓐᓂᓗ ᐊᑑᑎᖃᑦᑕᕆᐊᓯᑎᓪᓗᒋᒃ ᔪᓓ 14-ᒥ.
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᓂ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ

ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᓂ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ

ᓱᓇᓕᒫᑦᓯᐊᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓕᖏᑎᑦ ᑕᕐᕋᒥ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓃᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒍ.