• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᖃᖓᑕᕕᑦᓴᓕᐅᕆᓯᒪᒍᑏᑦ

ᕐᑲᖕᒐᑕᕕᑦᓴᓕᐅᕐᑕᐅᒪᔪᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᒍᑎᖕᒋᑦ

ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᕐᑲᑎŒᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᒍᑎᖕᒋᑦ

ᑕᓯᐅIᕐᔪᐊᑉ ᓯᑦIᖓᓂ

No additional flight

ᐅᖓᕙᐅᑉ ᓯᑦIᖓᓂ

No additional flight

CÔTE NORD

No additional flight

ᑕᓯᐅIᕐᔪᐊᑉ ᓯᑦIᖓᓂ

No additional flight

ᐅᖓᕙᐅᑉ ᓯᑦIᖓᓂ

No additional flight

CÔTE NORD

No additional flight

ᑕᓯᐅIᕐᔪᐊᑉ ᓯᑦIᖓᓂ

No additional flight

ᐅᖓᕙᐅᑉ ᓯᑦIᖓᓂ

No additional flight

CÔTE NORD

No additional flight

ᑕᓯᐅIᕐᔪᐊᑉ ᓯᑦIᖓᓂ

No additional flight

ᐅᖓᕙᐅᑉ ᓯᑦIᖓᓂ

No additional flight

CÔTE NORD

No additional flight

ᑕᓯᐅIᕐᔪᐊᑉ ᓯᑦIᖓᓂ

No additional flight

ᐅᖓᕙᐅᑉ ᓯᑦIᖓᓂ

No additional flight

CÔTE NORD

No additional flight

ᐊᓪᓕᖏᓱᖓᕐᑐᓂ ᖃᖓᑕᓐᓀᑦ

ᑕᓯᐅIᕐᔪᐊᑉ ᓯᑦIᖓᓂ

No additional flight

ᐅᖓᕙᐅᑉ ᓯᑦIᖓᓂ

No additional flight

CÔTE NORD

No additional flight

ᑕᓯᐅIᕐᔪᐊᑉ ᓯᑦIᖓᓂ

No additional flight

ᐅᖓᕙᐅᑉ ᓯᑦIᖓᓂ

No additional flight

CÔTE NORD

No additional flight

* Wabush time