ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᑎᑦ ᒪᓕᑦᑎᓗᒋᑦ

ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᐅᓯᒍᑎᐅᑉ ᑭᓯᑦᓯᑎᖓ

ᒪᓕᑦᑐᕈᑎ ᐊᒥᓱᐃᓂᒃ

ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ

ᐃᓄᐃᑦᑯᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᔭᐅᑎᑦᓯᒍᑎᖃᕐᓂᖅ, ᕿᒥᕐᕈᐊᓂᒃ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᖃᐅᔨᔭᖃᕆᐅᕆᑦ ᓱᕐᕙᓗᖃᖕᖏᓱᓂ ᑕᑯᒥᓇᕐᑑᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕕᐅᑉ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓯᖅ

ᖃᖓᑦᑕᐅᑏᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᔪᑦ* ᑰᒃᔪᐊᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᑐᓄᑦ ᑲᒃᑯᐊ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐ ᐁᕆᓕ 15 – 29, 2020

40%-ᒧᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᔪᑦ
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐅᕐᓯᒪᒍᑏᑦ

ᓄᐊᑕᕐᐱᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᕈᑎᖏᑦ ᐊᒥᓱᖕᖑᕆᐊᒃᑭᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᑎᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᑕᒫᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐱᒍᑎᒋᒻᒥᓗᒋᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᐃᓚᐅᔪᖅ

75%-ᒧᑦ ᑎᑭᐅᑎᒍᓐᓇᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕆᒍᑦᔭᐅᒍᑎᖏᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᓇᓪᓕᐅᑎᑦᑕᑐᓂᒃ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑦᓯᓂᐅᓲᑦ

ᑕᑯᒋᐊᓪᓛᒋᑦ

ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐅᕐᓯᒪᒍᑏᑦ 

ᐊᓪᓚᑕᐅᖃᓯᐅᑎᖏᑦ ᓄᐊᑦᓯᒍᑎᑦᓴᑎᓐᓂᒃ

ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓄᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓂᐊᓂᕐᑕᖅ

ᑕᑯᒋᐊᓪᓛᒋᑦ
Promotion

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᕐᑐᑦ! 

ᑎᒍᓯᒋᑦ ᐅᑭᐅᒥ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᓕᐊᕕᓂᕐᓂᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᒥ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖁᑎᒋᓲᑦᑎᓂᒃ. ᐊᓪᓚᓂᐊᕆᐊᓪᓛᒋᑦ
Promotion

ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᑦᑐᖁᑎᑦᑎᓄᑦ ᐃᓚᐅᓕᕆᑦ

ᑕᑯᓇᓱᒋᑦ ᑕᒐᑕᒐ ᓂᕕᖓᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᒃ. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ