• ᐊᐅᒡᒍᓯ 3-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐊᑦᑕᑐᐊᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᓄᓗ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᐅᓪᓚᑎᖃᑦᑕᓛᓯᒋᕗᑦ ᒪᓐᑐᔨᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒍᑎᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊ ᒥᕝᕕᐊᓗᐊᓂ-ᑐᕈᑑᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᕆᐊᕐᑐᕕᖃᓯᓗᑎᒃ. ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᓲᑎᒍᑦ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᐃᑭᔭᕐᑐᕕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑭᖑᕃᑦᑌᓕᖃᑦᑕ
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X
ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐊᖑᒪᔪᓪᓗ ᐊᑭᓕᐅᕆᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓪᓗ

ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐊᖑᒪᔪᓪᓗ ᐊᑭᓕᐅᕆᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓪᓗ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑭᑦ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐅᖓᓇᕐᑐᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐅᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᔪᑦᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᓐᓂᓗ ᐱᓇᓱᒐᖁᑕᐅᔪᓂᓪᓗ.

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᖏᑕ ᐊᑭᖏᑦ

 ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᕗᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓂᒃ ᓴᖑᒋᐊᕐᕕᓕᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒥᓱᖕᖑᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᑭᖕᖒᒪᑦᓯᒍᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᖓᓂᖃᕋᓱᑦᑐᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᓇᓪᓕᐅᑎᑦᑕᑐᓂᒃ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑦᓯᓂᐅᓲᑦ

ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᑦᓯᐊᖏᓐᓇᐸᑦᑐᓴᐅᕗᓯ ᖃᖓᑦᑕᐅᑏᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑕᐅᓕᕐᒪᖔᑕ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᖏᓐᓇᓲᖑᒐᑎᒃ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᑎᑕᐅᓕᕐᒪᖔᑕ ᐊᕐᕕᑕᕐᓂᒥᒃ ᑕᕐᕋᒥᑦ ᐅᖓᒻᒧᓗ ᐅᑎᒧᓪᓗ ᐊᑭᑭᓐᓂᓴᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑑᑎᒍᑎᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᐃᓚᐅᔪᖅ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᑦ ᖃᓄᐃᓘᕐᓱᑕ ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒃᑯᑦ ᐊᕐᕕᑕᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒋᐊᒃᑲᓂᕐᑎᓯᒍᑎᖃᕐᒪᖔᑦᑕ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᑲᑐᑦᔨᓂᖅ

ᓯᕗᓂᖃᕐᐲᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐱᒋᐊᕐᑎᓯᒍᑎᖃᕋᔭᕆᐊᒥᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ? ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓯᕗᓂᖃᑐᐊᕈᕕᑦ ᐱᒐᓱᐊᕈᑎᓕᐅᕐᑐᓴᐅᕗᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑎᖃᕐᑎᑕᐅᒍᑎᑦᓴᑎᓐᓂᒃ ᐊᑭᑭᓐᓂᓴᓂᓪᓗ ᐅᓯᒍᑦᔭᐅᒍᑎᓂᒃ ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑎᑦᓴᑖᕋᓱᓪᓗᑎᑦ ᐊᕐᖁᑎᒋᓗᒋᑦ ᑲᑐᑦᔨᓂᖅ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔭᕗᑦ.


ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐅᕐᓯᒪᒍᑏᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑭᑦ ᐃᓴᕉᒃ. ᓄᑖᖑᑦᓱᓂ ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᒍᑎᓕᐊᖑᒪᔪᖅ ᓄᐊᑦᓯᒍᑎᓕᐊᖑᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᖕᖑᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐅᑎᕐᑕᐅᒍᑎᑦᓴᔭᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ, ᐃᓄᐃᒃᑯᑎᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᑕᒫᑦ ᐱᒍᓐᓇᑕᑎᓐᓂᒃ.


ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᕐᑲᖕᒐᑦᑕᐅᑏᑦ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᔪᕕᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᓪᓗᓃᑦ ᐅᑎᕐᑎᓯᕕᐅᒍᑏᑦ

ᖃᖓᑦᑕᐅᑏᑦ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᑦᓴᐸᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖅ ᐊᐅᓪᓚᓚᖓᔪᕕᓂᐅᓗᓂ ᐅᓂᑉᐸᑦ, ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᓚᖓᔪᕕᓃᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓯᒍᑎᕕᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᑎᕐᑎᓯᕕᐅᒍᓐᓇᐳᑦ, ᒪᓕᑦᓯᐊᓚᐅᕈᑎᒃ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᐊᑭᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ

ᑐᑭᓯᓂᐊᒃᑭᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᒪᓕᒐᖃᕐᑎᓯᒍᑎᓅᓕᖓᔪᑦ, ᐊᑭᓕᐅᕆᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓅᓕᖓᔪᑦ, ᐊᑭᓖᑎᑦᓯᒍᑎᐅᓲᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑕᒪᒃᑯᓄᖕᖓᓕᖓᑦᓱᑎᒃ ᒪᓕᒐᑦᓴᓕᐊᖑᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒍᑎᑦᓴᓕᐊᖑᒪᔪᓪᓗ ᐃᓄᐃᒃᑯᑦᒍᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒃᑯᑦ ᐊᕐᕕᑕᕐᓂᖃᕐᓂᓂ.


ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ

ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᒋᐊᓖᑦ ᐅᓯᔭᐅᓂᕐᒥ

 ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ  ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᒋᐊᓖᑦ  ᐅᓯᔭᐅᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ  ᐱᑕᖃᕐᑎᑕᐅᕗᑦ  ᑐᑭᓯᒪᒍᑎᑦᓴᑕᖏᑦ  ᐃᓕᖓᑦᓱᑎᒃ  ᐃᓓᓐᓇᖏᓐᓄᑦ  ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐅᒋᐊᓕᓐᓄᑦ  ᐊᐅᓚᑕᐅᑦᓱᑎᒃ  ᐊᐅᓚᒍᑎᖃᕐᑎᓯᕕᖓᓐᓄᑦ  ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕆᑦ