• ᖃᖓᑦᑕᔫᖃᕐᑎᓯᒍᑎᒋᕙᑦᑕᑕ ᐃᓓᓐᓇᖏᓐᓂ ᖃᖓᑦᑕᔫᖃᕐᑎᓯᖃᑦᑕᓛᓕᕆᕗᒍᑦ ᓯᕝᕗᕕᐋᓪᓗ ᓯᑦᓯᐋᓪᓗ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ ᐁᑉᐸᖓᓐᓂᓗ ᓯᑕᒪᖓᓐᓂᓗ ᐊᑑᑎᖃᑦᑕᕆᐊᓯᑎᓪᓗᒋᒃ ᔪᓓ 14-ᒥ.
ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
ᐃᓄᑐᖃᖅ ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ, ᑲᒃᑲᓛᔭᐱᐊᕃᑦ ᓄᑕᕋᓛᓪᓗ X

ᐊᑭᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ

ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᐅᕆᒍᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᐃᓚᐅᑦᓱᑎᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᓗ, ᖃᖓᑦᑕᐅᑏᓪᓗ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒋᐊᖃᓲᓂᓪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᑕᒪᒃᑯᓄᖕᖓᓕᖓᑦᓱᑎᒃ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓘᕈᑎᑦᓴᓂᓪᓗ ᐅᓯᔭᐅᑎᑦᓯᓂᕐᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓲᓂᒃ ᖃᖓᑦᑕᔫᓂᒃ/ᑎᒻᒥᔫᓂᒃ ᐊᐅᓚᒍᑎᖃᕐᑎᓯᓂᕐᓂ ᐃᓄᓐᓂᓗ ᐃᑦᓯᕕᓐᓂᓗ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᖓᑦᑕᔫᓂᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖃᕐᓂᓄᑦ ᐱᑦᔪᔨᒍᑎᐅᓲᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᐳᑎᑦ ᐃᓗᐃᑦᑐᓯᐊᓂᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖕᖑᐃᒍᑎᐅᒪᔪᓂᒃ ᒪᓕᒐᕐᓂᓗ, ᐊᑭᓕᐅᕆᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒋᐊᖃᓲᓂᓪᓗ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᖑᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᒃᑯᐃᓗᒍ ᐅᑯᐊ ᑭᖑᓪᓖᑦ ᓇᕐᓂᓗᒋᑦ.

*Tariffs are subject to change without notice.