ᕐᑲᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑦᑕᕕᒃ > ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᓂ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ > ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᑭᖕᖒᒪᓇᕐᑐᑦ > ᐱᐊᕋᑦᓴᓕᓐᓄᑦ/ᓄᑕᕋᑦᓴᓕᓐᓄᑦ

ᖃᖓᑦᑕᔫᒃᑯᑦ/ᑎᒻᒥᔫᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᖅ ᓄᑕᕋᑦᓴᖃᕐᓱᓂ/ᐱᐊᕋᑦᓴᖃᕐᓱᓂ

ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᑐᖕᖓᓱᑦᑎᓯᕗᖅ ᓄᑕᕋᑦᓴᓕᓐᓂᒃ/ᐱᐊᕋᑦᓴᓕᓐᓂᒃ ᐱᕕᓕᒫᒥᒍᓪᓗ ᐱᓂᕐᓗᐊᕿᑎᑦᑌᓕᑦᓯᐊᓗᒋᓪᓗ ᐃᓱᕐᕆᒍᓐᓇᕕᓕᒫᖏᒍᓪᓗ ᐃᓱᕐᕆᑎᓇᓱᓪᓗᒋᑦ ᐱᓂᐊᕐᕕᒋᓂᐊᕐᐸᖏᑦ. ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐅᖃᕐᓗᒋᑦ, ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂ 36-ᓂ ᓄᑕᕋᑦᓴᖓᑦ ᐊᖏᓂᖃᓕᕐᑎᓗᒍ ᐃᓱᒫᓗᓐᓇᖏᑦᑑᓂᕋᕐᑕᐅᕗᑦ. ᑌᒣᒃᑲᓗᐊᕐᑎᓗᒍ ᑭᓯᐊᓂ, ᓄᑕᕋᑦᓴᓕᓐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᒥᓐᓂᑦ/ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᒥᓐᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖃᕐᖄᖁᔨᕗᒍᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓂᕆᖕᖑᓱᑦᑕᒥ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ.